Német Nemzetiségi Óvoda

Kindergarten

"A gyermekekben érlelődik a jövő!"

/Hermann Alice/

MENÜ

 

Német Nemzetiségi Óvoda

Dunabogdány , Óvoda u. 2-4.

T.:06/26 391-075

E-mail :ovoda@dunabogdany.hu

 

 

 

 

Intézményünk a falu centrumában , az általános iskola , a Sportcsarnok , az uszoda és az orvosi rendelők közelében található .Ötcsoportos óvodánk 2 különálló épületben működik .
A háromcsoportos épület 2004-ben , míg a kétcsoportos épület közel 40 éve épült.

Hatalmas játszóudvarokkal , és kerttel rendelkezünk , melyek árnyékos , füves területeivel , mozgásfejlesztő játékaival elegendő mozgásteret biztosítanak óvodásainknak

 

Óvodánkat 1898-ban alapították részben azért , hogy a német nemzetiségű gyerekek magyarul is megtanuljanak beszélni , így készítették őket fel az iskolára annak idején. Mára ez a feladat annyiban módosult , hogy gyermekeinket mi ismertetjük meg a nemzetiségi nyelvvel és hagyományokkal , hogy a későbbiekben se merüljön feledésbe hová tartozásuk .

1970 óta óvodánk kisebbségi nevelést folytató kétnyelvű óvoda . Nevelési gyakorlatunk alapja a nyelvhez , a környezethez , a tájhoz , az itt élő emberekhez kötődő érzelmi viszony megalapozása .

 

Óvodánkban 125 kisgyerek neveléséről gondoskodunk.

 

Személyi feltételeink: Óvodánkban 20 fő dolgozik , ebből 11 óvónő , 1 gyógypedagógus , 5 dajka , 1 óvodatitkár , 1 mosogató , 1 karbantartó . Ezen kívül heti rendszerességgel pszichológus végez családterápiás munkát , gyermekek vizsgálatát , megfigyelését , tanácsadást . Nevelőtestületünket évtizedek óta jól összeszokott , jól képzett óvónők alkotják. Az óvoda élén 1 óvodavezető áll , 37 éves pedagógiai múlttal és vezetőképzési ismeretekkel . Minden csoportban 2 óvónő foglalkozik a gyerekekkel , a nevelő pár egyik tagja német nemzetiségi óvónői oklevéllel rendelkezik .Óvónőink folyamatosan képzik magukat , alkalmazkodva a kor szelleméhez, változásaihoz. Gyógypedagógusunk értelmi fogyatékosok, mozgásfogyatékosok fejlesztésére jogosító diplomával , és logopédiai tanári diplomával rendelkezik. E gyógypedagógiai háttér birtokában felvállaljuk a községünkben élő értelmi - , beszéd-, mozgás terén eltérő fejlődést mutató SNI gyerekek integrált nevelését , fejlesztését. A logopédiát , mint alapellátást végezzük.

 

Tárgyi feltételeink: Csoportszobáink tágasak , világosak , jól felszereltek . Berendezési tárgyaink – önkormányzati támogatásnak és pályázati pénzeknek köszönhetően - megfelelnek a XXI. sz. elvárásainak Rendelkezünk egy nagyon jól felszerelt tornaszobával , ahol minden nap gyermekeink mozgásfejlesztését végezhetjük. Az óvoda logopédusa külön logopédiai szobában foglalkozik a gyerekekkel , kitűnő eszközökkel.

Nagycsoportosaink az önkormányzat jóvoltából heti egy alkalommal ingyen úszásoktatáson vehetnek részt a falu tanuszodájában.

Gyermekeinkkel sokat sétálunk , kirándulunk a Duna mellett , a környező hegyekben barangolunk ,a kőbányában köveket gyűjtögetünk , madarakat etetünk az óvodakertben , kerékpározunk a bicikliúton , a Helytörténeti Múzeumot is évente látogatjuk . Kirándulásokat szervezünk a közeli Visegrádra , Állatkertbe , Mackóparkba , Színházba , Repülőtérre ,Tropicariumba, Planetáriumba , Közlekedési , ill. Természettudományi Múzeumba.

 

Egy évben 4 alkalommal a Fabatka bábszínház jön el óvodánkba , s szórakoztat igényes meséivel bennünket .

 

Szoros kapcsolatot tartunk a falu zeneiskolájával , akik már hagyományosan Tavaszi Hangversenyt adnak nekünk.

 

Rendszeresen ápoljuk a testvérvárosunkkal , Leutenbach-al a kapcsolatot , 2 évenként utaznak óvónőink Németországba és ők is 2 évente 2 hetet töltenek óvodánkban. E kapcsolat rendkívül gyümölcsöző , rengeteget tanulunk egymástól.

 

Pedagógiai elvünk: érzelmi biztonságot nyújtó , közvetlen , szeretetteljes , a másság elfogadására és megismerésére nevelő élmény gazdag mindennapok szervezése. Tevékeny, gazdag óvodai életet kívánunk megteremteni , melynek során alapvető és legfontosabb tevékenységi formájának a játékot tekintjük , hangsúlyozva a játék önkéntességét , a gyerekek egyéni vágyainak és ötleteinek kibontakoztatását.

Óvodásaink természetes egységükben ismerkednek a világ dolgaival. Tiszteletben tartjuk a gyermek egyéniségét , érdeklődését . Segítjük önkifejezését , személyiségének természetes fejlődését – a gyermek választhat , alakíthat , felfedezhet , tévedhet is . Tehát a gyermeket úgy állítjuk középpontba , hogy élményekkel gazdagítjuk életét .Az évszakok változásaira , a hónapok aktualitására , az ünnepekre épülnek a tevékenységeket gazdagító , továbbfejlesztő témák.

 

Óvodai életünk tevékenységformái:

Játék : A játék kiemelt jelentőségű az óvodai életünk napirendjében .Az óvodai nevelés folyamatában a játékot úgy tekintjük , mint a nevelési célok elérésének legfőbb eszközét. A játék a személyiségfejlesztés alappillére . Ezen belül fejlődnek értelmi képességeik , érzelmeik , beszédük , viselkedésük ,ízlésük , társas kapcsolataik.

Az egészséges életmód áthatja óvodai életünk egészét . Célunk az egészséges életvitel iránti igény kifejlődésének segítése . Az egészséges életmódra nevelés a mai életünkben felértékelődött , hosszú távon meghatározza a felnövő gyermekek önmaguk által kialakított életstílusát . Feladatunk tehát az egészséges környezet biztosítása , helyes életritmus kialakítása , a gyermek gondozása , testi-lelki szükségleteinek -, mozgásigényeinek kialakítása , a gyermek testi épségének védelme , a gyerekek higiénés nevelése .

 

Anyanyelvi nevelés: Az anyanyelv használata szerves része az óvodai élet minden mozzanatának , a nevelés egész folyamatának . Ezért a nyelvi nevelés nem kezelhető elszigetelten, nem tekinthető kizárólag a foglalkozásokon megvalósítandó feladatnak .

Mese – vers : Célunk ,hogy a nyelv szépségének , kifejezőerejének megismertetésével , a helyes nyelvhasználattal , mondatszerkesztéssel a biztonságos önkifejezést megalapozzuk. . A korosztálynak megfelelő irodalmi élmények nyújtásával az irodalmi érdeklődés felkeltése .

 

Zenei nevelés: Célunk a zene iránti igény felkeltése , befogadására való képesség megalapozása . A zenei nevelésünk alapdokumentuma Forrai Katalin „Ének az óvodában c. könyve .

 

Vizuális nevelés :Célunk az ábrázoló , mintázó , építő tevékenységek által a gyermekek tér-,formai-,és színképzés elősegítése , a szép iránti nyitottságuk , igényességük alakítása .

 

Külső világ tevékeny megismerése

Környezeti nevelés : Célunk , hogy a gyermekek minél több tapasztalatot szerezzenek az őket körülvevő világról . Célunk a környezeti kultúra kialakítása , ami a megfelelő életmódot , gondolkodást , viselkedésmódot , értékrendet jelenti.

 

Matematikai nevelés : A környezet megismerése során a gyerekek

matematikai tapasztalatok , ismeretek birtokába is jutnak . Így szoros kapcsolatba kerül a matematikai nevelés a külső világ tevékeny megismerésével és a játékkal egyaránt.

 

 

 

Mozgás: Célunk a gyermekek természetes mozgásának fejlesztése , a mozgás megszerettetése , testi képességek fejlesztése , a mozgáskultúra és a személyiség akarati tényezőinek fejlesztése sokoldalú , játékos mozgássorok rendszeres végzése során.

 

 

Munka : Célunk , hogy a gyerekek munkajellegű tevékenysége önként , örömmel és szívesen végzett , játékos tevékenység legyen . A gyermeki munka megszerettetésén keresztül olyan készségek , tulajdonságok kialakítása , melyek pozitívan befolyásolják a gyermekek közösségi kapcsolatát , kötelességteljesítését.

 

 

 

Német : Fontosnak tartjuk a német nyelv megszerettetését , amit játékos szituációkon keresztül , sok énekkel , verssel , mondókával , mesével tarkítva ismertetünk , tanítunk a gyerekeknek. A nevelés mind az öt csoportban két nyelven folyik , szem előtt tartva a gyerekek életkorát , egyéni eltérő fejlődési ütemét . A német nyelvet egész nap a gyerekek érdeklődéséhez , teherbírásához igazodva használjuk .

Tanulás alapelvei : Célunk , hogy a sokféle tevékenység , melyben a gyerekek ismereteket sajátítanak el – adjon lehetőséget az érdeklődés kielégítésére , a tapasztalatszerzésre , a „megtanulás” gondolkodás örömének átélésére , az alkotásra . Óvodáskorban a játék a tanulás legmeghatározóbb színtere , hiszen a kisgyermek játéka nem más , mint a valóság egyik feldolgozási módja , azaz tanulása . A tanulás négy szinten jelenik meg a gyermeki tevékenységben és az óvodai élet megszervezésében életkortól és fejlettségtől függően :

  • Szabad játékban
  • Kötetlen kezdeményezéssel
  • Kötött tevékenységekben
  • Spontán helyzetekben

 

A különböző nevelési területeken megjelenik a koplexitás , melyben egy nevelési terület a domináns .

 

 

Az ünnepek meghatározóak óvodánk életében , hiszen pedagógiai szempontból kiemelt lehetőséget kínál a nevelésnek . Közösségi tulajdonságok , esztétikai élmények elmélyítésére kerülhet sor általa. Ünnepeink: Születésnapok , Márton nap, Mikulás , Karácsonyváró ünnep , Farsang , Március 15. , Húsvét , Föld napja , Anyák napja , Gyereknap , Évzáró , Juniális .

 

 

 

Törekszünk a szülőkkel való szoros együttműködésre az eredményes nevelés érdekében , hiszen csak egységes pedagógiai elvekkel érhetjük el céljainkat . A szülői házzal való kapcsolattartás formái : Családlátogatás , Szülői értekezlet , Beszélgető kör , Szülői Fórum , Fogadóóra , Nyílt nap ,Szülői levél , Munkadélutánok , Óvodai ünnepségek , Közös programok , Szülői munkaközösség .

 

Óvodásaink rendszeres egészségügyi vizsgálatát községünk gyermekorvosa látja el a védőnővel közösen.

 

 

„ Mert mi teremtünk szép , okos lányt

és bátor , értelmes fiút ,

ki őriz belőlünk egy foszlányt ,

mint nap fényéből a Tejút , -

és ha csak pislákol már a Nap ,

sarjaink bízón csacsogva

jó gépen tovább szállanak „

( József Attila)

Asztali nézet